Disclamer

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. Dutch Building Design streeft ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat de op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is, dan wel onjuistheden bevat.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

Dutch Building Design sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Dutch Building Design geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Dutch Building Design geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.

Het staat Dutch Building Design vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, dan wel deze website te sluiten. Dutch Building Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij Dutch Building Design en/of zijn leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Dutch Building Design worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot formulieren, brochures of enigerlei andere documenten die door Dutch Building Design via downloaden ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Dutch Building Design en/of zijn leveranciers.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van deze disclaimer door Dutch Building Design worden gewijzigd of aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

PRIVACYREGLEMENT:
Als u onze website bezoekt kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden teneinde een betere dienstverlening mogelijk te maken.